Story

Antalya iklim krizine kar?? “orman dostu” ?ehirler listesinde

Bütün dünyada ormanlar? korumay? hedefleyen Cities4Forests (Ormanlar için ?ehirler Birli?i) hareketine ?u ana kadar Güney Afrika’dan Kanada’ya, Meksika’dan Brezilya’ya 60 ?ehir kat?ld?. Bu kentler aras?nda Türkiye’den Antalya da var.

Dünyan?n dört bir taraf?nda siyasiler taraf?ndan desteklenen uluslararas? Cities4Forests hareketi yetkilileri ormanlar?, ?ehir kalk?nma planlar?na ve programlar?na entegre etmek için siyasi yetkililer ve ?ehir sakinleri ile görü?üyor.

Dünyay? yeniden a?açland?rmak için yola ç?kan kar amac? gütmeyen Cities4Forests iklim krizi ile mücadele ederek insanlar?n refah seviyesini de artt?rmay? planl?yor.

Bu kapsamda farkl? ülkelerde yerel yönetimlerle ortak hareket ederek a?açland?rma ve ?ehirlerde sürdürülebilir orman alanlar? olu?turma faaliyetleri yürütüyor. Türkiye’den ?u ana kadar sadece Antalya, bu olu?umda yer al?yor.

Read more | Source: tr.euronews.com