Story

AKM bahçesine, Zeytin, Çam, Portakal a?açlar? dikildi

Antalya Büyük?ehir Belediyesi, 22 Nisan Dünya Günü’nde kurucu üyesi oldu?u Cities4Forests’?n (Ormanlar için ?ehirler Birli?i) deste?iyle anlaml? bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsam?nda AKM bahçesinde Dünya Gününün anlam?na özel Zeytin, Çam ve Portakal a?açlar? dikildi.

Çevresel tehlikelere dikkat çekmek amac?yla kutlanan 22 Nisan Dünya Günü’nde, Antalya Büyük?ehir Belediyesi’nin ev sahipli?inde, Cities4Forests’?n (Ormanlar için ?ehirler Birli?i) çat?s? alt?nda faaliyet gösteren One Tree Planted (Bir Dikili A?aç) kurulu?unun deste?iyle ile a?aç dikim etkinli?i düzenlendi. Özel güne yak??an etkinlik AKM bahçesinde gerçekle?tirilen etkinli?e Büyük?ehir Belediyesi D?? ?li?kiler Dairesi Ba?kanl???, çevre dostu kad?n gönüllüleri, 60 + Tazelenme Üniversitesi ö?rencileri ve vatanda?lar kat?ld?. Büyük?ehir Belediyesi Bando Tak?m?’n?n konseriyle ba?layan etkinlikte konu?an D?? ?li?kiler Dairesi Ba?kan? Alperen Erkazanc?, “22 Nisan Dünya Günü gibi anlaml? bir güne yak??an bir organizasyon gerçekle?tiriyoruz. Büyük?ehir Belediyesi olarak kentin her kö?esinde gerçekle?tirdi?imiz çal??malarla ye?il alanlar?n ve a?ac?n korunup say?s?n?n artt?r?lmas? için gayret gösteriyoruz. Bu kapsam da Cities4Forests’?n (Ormanlar için ?ehirler Birli?i) çat?s? alt?nda faaliyet gösteren One Tree Planted (Bir Dikili A?aç) kurulu?unun deste?iyle temsili olarak a?açlar?m?z? dikece?iz” diye konu?tu. 

Read more | Source: alanyaadres.com